From: Fis News [naidheachdan_at_feisean_dot_org]
Sent: 19 June 2007 10:20
Subject: Highlands and Islands Young Musicians in ?Col nam Fis Tour

Attachments: CnF(Gordon Gillespie).jpg; CnF(Gordon Gillespie).jpg; CnF-Finale(Cailean Maclean).jpg; CnF-Finale(Cailean Maclean).jpg; Ceol nam Feis Press B.doc; Cel nam Fis Press G.doc
Press Release | Brath Naidheachd                                                          
FOR IMMEDIATE USE
Issued 19/06/2007
[Scroll down for Gaelic version.  Word versions of both attached]

Highlands and Islands Young Traditional Musicians Take to the Stage in First Ever Col nam Fis Tour


Thirty of the best young traditional musicians from the Highlands and Islands are about to embark on a series of concerts at the end of this month, as they set off on the first ever Cel nam Fis (Music of the Fisean) tour of towns and cities outwith the Highlands. Led by Fisean nan Gidheal and supported by Highlands & Islands Enterprise and the Scottish Arts Council, each concert will feature performers aged 16 - 25 from Highlands and Islands Fisean, alongside younger participants local to the Perth, Aberdeenshire, Glasgow and Edinburgh venues.

Each evening will play host to a multitude of music and song, showcasing the cream of young traditional musicians and singers who have grown up attending Fisean, a nationwide movement which annually provides 13,000 young people with tuition in Gaelic arts.  Musical direction of the tour will be in the capable hands of Highland-based musician, composer and singer, Nuala Kennedy.

The first concert will be held in Perth on Wednesday June 27th, when the touring performers will be joined by participants from Stirlingshire-based Fis sa Mheadhan and Fort Augustus-based Fis Ghleannn Albainn. The Highlands and Islands performers will then move up to Banchory, Aberdeenshire on Thursday June 28th, where young performers from Fis Obar Dheathain in Aberdeen will join them on stage. The penultimate performance in the Glasgow Royal Concert Hall on Friday June 29th will also play host to a group from Fis Cheann Loch Goibhle from Argyll. The tour will finish off in the St Brides Centre, Edinburgh on Saturday June 30th, when aspiring musicians from Fis Dhn Eideann in Edinburgh will perform.

Not only will these concerts offer young musicians the chance to go on tour and perform outside their own communities, it will also offer them an opportunity to improve on their performance skills.

John Watt, Director of HIE Strengthening Communities Group welcomed the tour, saying: The HIE network continues to support the Fisean as a means of developing talent and creativity amongst young people. Local Fisean allow young people access to the tremendous cultural heritage of communities across the Highlands and Islands, giving them the skills and tools to carry their cultural heritage, but also to re-imagine and reinvigorate that heritage. The success of the Fisean demonstrates the value young people growing up today place on our Gaelic language and on our traditional Gidhealach culture.

He added: We are proud to be involved in showing off our young talent and showcasing part of our wealth of music and song to the rest of Scotland.

David Boag, Development Manager at Fisean nan Gidheal said, This is the first time that we have taken Cel nam Fis on tour, and out of the Highlands.  The concerts offer a feast of some of Scotlands finest young traditional musicians, and will be an exciting preview of the next generation of Gaelic musicians.  Four great concerts and a tremendous way to highlight the work of the Fis movement during this, the Scottish year of Highland Culture.

For more information can be found on the Fisean nan Gidheal website:  www.feisean.org


Cel nam Fis 2007 Air Chuairt Air Feadh Alba


Tha trithead den luchd-ciil ga is fherr bhon Ghidhealtachd s na h-Eileanan gu bhith an ss ann an sreath de chuirmean-ciil aig deireadh na mos is iad a dol air a chiad chuairt aig Cel nam Fis do bhailtean beaga agus mra air taobh a-muigh na Gidhealtachd.  Air a ruith le Fisean nan Gidheal, le taic bho Iomairt na Gidhealtachd s nan Eilean (InG)  agus Comhairle Ealain na h-Alba,  bithidh cluicheadairean aig gach cuirm-ciil a bhios eadar 16 agus 25 bliadhna a dhaois, bho Fhisean bho air feadh na Gidhealtachd s nan Eilean, is cluicheadairean nas ige bhon sgre ionadail aig na tachartasan ann am Peairt, Beannchar, Glaschu agus Dn ideann.

Bidh an t-uabhas cel agus rain ann gach oidhche, a taisbeanadh sr luchd-ciil agus seinneadairean traidiseanta ga, a tha air a bhith a frithealadh fisean on bha iad g gluasad niseanta a bhios a toirt oideachadh do 13,000 ganach sna h-ealain Ghidhlig gach bliadhna.  Bidh stiireadh-ciil na cuairt an urra ri Nuala NicUalraig a tha na neach-ciil stidhichte sa Ghidhealtachd agus na sgrobhaiche-ciil, na seinneadair agus na neach-cluich snraichte air an duiseil.  

Bidh a chiad cuirm-ciil air a cumail ann am Peairt air Diciadain 27mh gmhios, nuair a bhios na cluicheadairean a bhios air chuairt a faighinn taic bho luchd-com-pirteachaidh Fis sa Mheadhan Siorrachd Shruighlea agus Fis Ghlinn Albainn a tha stidhichte ann an Cille Chuimein.  Bidh na cluicheadairean bhon Ghidhealtachd s na h-Eileanan an uair sin a dol suas go Beannchar, Taobh Obar Dheathain, air Diardaoin 28mh gmhios far am bi cluicheadairean ga bho Fis Obar Dheathain air an rd-rlar cmhla riutha.  Bidh iad an uair sin a cluiche ann an Talla Roghail Ghlaschu air Dihaoine 29mh gmhios, far am bi buidheann bho Fhis Ceann Loch Goibhle, Earra-Ghidheal nan cois.  Crochnaichidh a chuairt ann an Ionad Naomh Brghde, Dn ideann, air Disathairne 30mh gmhios, nuair a bhios luchd-ciil ga bho Fis Dhn ideann a cluiche.

Chan e dreach cothrom a dhol air chuairt s a bhith a cluiche air taobh a-muigh an coimhearsnachdan fhin a tha sa chuirm-chiil seo, ach cothrom cuideachd a bhith a leasachadh an sgilean cluiche.

Chuir John Watt, Stiiriche InG Neartachadh Choimhearsnachdan, filte air an turas, Tha InG a leantainn air taic a thoirt dha na fisean mar digh-leasachaidh air tlant agus ealantachd a measg na h-igridh. Tha na fisean ionadail a toirt cothrom don igridh cultur morbhaileach na Gidhealtachd a ruigsinn, chan e a-mhin na sgilean agus uidheam a tha dhith orra gus an cultur a ghilain a thoirt dhaibh, ach cuideachd snas r agus ath-nuadhachadh  a thoirt air. Tha soirbhicheas na fisean a sealltainn am meas a tha clann an-latha an-diugh a thoirt dhan Ghidhlig agus do chultur nan Gidheal.

Chuir e ris: Tha sinn moiteil a bhith an ss ann a bhith sealltainn do dhAlba ar tlant g agus a bhith foillseachadh pirt de air stras ciil agus rain.

Thuirt Dibhidh Boag, Manaidsear Leasachaidh Fhisean nan Gidheal, Is e seo a chiad turas a tha sinn air Cel nam Fis a thoirt air chuairt, agus gu taobh a-muigh na Gidhealtachd.  Tha na cuirmean-ciil a toirt dhuinn blas for mhath air cuid de na sr chluicheadairean traidiseanta ga ann an Alba, agus bheir e dhuinn ro-shealladh air an ath ghinealach de luchd-ciil Ghidhlig.  Ceithir sr chuirmean-ciil agus digh mhorbhaileach air obair nam Fisean a shnrachadh sa bhliadhna seo, Bliadhna Chultarail na Gidhealtachd.

Tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air lrach-ln Fisean nan Gidheal: www.feisean.org <http://www.feisean.org/>


NOTES
The 30 young musicians on tour will come from five groups in the Highlands and Western Isled; Fis Rois (Ross-shire), Fis Chataibh (Sutherland), Fis Lochabair (Lochaber), Fis an Earraich (Skye and Lochalsh) and the Fisean in the Western Isles.

Press and Media representatives are invited to attend a drinks reception, starting one hour prior to the event, where event photos and further information will be made available. Photos for the first event in Perth can be made available following the concert, on request.

The four Cel nam Fis concerts will be held in:

With support from Highlands and Islands Enterprise and Scottish Arts Council.

General
Fisean nan Gaidheal is the national association of Gaelic arts youth tuition festivals.

Images
2 images from previous Cel nam Fis concerts are attached as high resolution jpegs.  The photographers names are given in brackets and should be credited if the images are used.

Fis meaning festival and Fisean means festivals. Please remember to use the accents in these words.

The full text of this press-release is also available in Gaelic. A Gaelic summary is available, on request, from the contact below.

Contact:
Chris DePlano
Marketing & Communications
Fisean nan Gidheal
Portree
Isle of Skye
 
Tel: 01478 61 33 55 (switchboard)
Tel: 01478 61 40 03 (direct)
Mob: 0773 914 34 34

END
--
PLEASE RESPOND TO THE CONTACT NAMED IN THE MEDIA RELEASE
--
Issued by:
Fisean nan Gidheal
Tigh a' Mhill
Port-rgh
An t-Eilean Sgitheanach
IV51 9BZ

Fn ............. 01478 613355
Facs ............ 01478 613399
http://www.feisean.org

Fisean nan Gidheal is a company limited by guarantee, recognised by the Inland Revenue as a Scottish Charity, number SC 130071, and is funded by the Scottish Arts Council, The Highland Council and Highlands & Islands Enterprise.

Tha an teachdaireachd seo (agus cil sam bith a thig na cois) domhair, agus chan fhaodar a cleachdadh ach le neach/luchd-uidhe ceart na teachdaireachd a-mhin. Cha bu chir dhuibh na th' ann de dh'fhiosrachadh a leigeil ma sgaoil. Mas e 's gur sibhse an neach-uidhe cerr, cuiribh fios sa bhad, le ur toil, chun an duine air ainmeachadh shuas.

This e-mail (and any attachment) is confidential and intended for the exclusive use of the addressee(s) only. You should not disclose its contents to any other person.  If you are not the intended recipient please notify the sender named above immediately.